usaid logo usaid logo

Gjykatat model komunikojnė me qytetarin pėrmes internetit

Programi për Mbështetjen e Detësisë në Kosovë i USAID-it para dy muajsh ka lansuar web faqet e Gjykatave model të Kosovës. Kjo punë është bërë në vazhdën e mbështetjes së USAID-it për Këshillin gjyqësor të Kosovës në implementimin e Strategjisë së këtij institucioni për vitet 2007–2012.Web faqet në fjalë janë një mundësi shumë e mirë për qytetarët që t’u qasen informatave të nevojshme shumë më lehtë dhe nga komoditeti i shtëpive të tyre. Kjo ndihmon shumë gjykatat që të përmirësojnë qasjen e publikun në këto institucione dhe të ngrisin nivelin e vetëdijës qytetare mbi aktivitetet e gjykatave.

Në mënyrë që menaxhimi i përmbajtjes së këtyre web-faqeve të bëhet nga personeli i gjykatave model, Programi për Mbështetjen e Drejtësisë në Kosovë i USAID, ka realizuar edhe një trajnim për personelin që gjykatat kanë përzgjedhur për t’u aftësuar në këtë fushë.Për këtë qëllim, me datat 24, 25 dhe 26 nëntor 2010 në objektet e "Rrota-së" është mbajtur trajnimi për nëntë punonjës të gjykatave model në fushën e menaxhimit të përmbajtjes së web faqeve të gjykatave model. Punonjësit e përfshirë në trajnim kanë patur rastin të mësojnë se si shtohet një lajm apo një artikull i ri në web faqe, si editohen informatat në web faqe, si dhe si pastrohet web faqja nga informatat e panevojshme.

Ky trajnim ka përmbyllur angazhimin e PMDK-së në ofrimin e një dritareje të re për gjykatat për komunikim të drejtpërdrejt me qytetarin. Gjykatat model tashmë do të menaxhojnë vet me përmbajtjen e web faqeve të tyre dhe do të kenë mundësi të ofrojnë informata të shumta për qytetarët që kanë nevojë për shërbimet e tyre dhe këtë në një mënyrë të re që do të siguroj cilësi, informata të bollshme dhe në kohë ideale për qytetarin.Webfaqet janë zhvilluar falë mbështetjes së Programit për Mbështetjen e Drejtësisë të USAID-it dhe punës kreative të kompanisë vendore “Rrota”.

Gjykatat model mund të vizitohen në këtë lidhje: http://www.drejtesia-ks.org/?cid=1,23.