usaid logo usaid logo

NCSC organizon Trainimin pėr Trajner (TpT)

 

Më 25 Prill 2013, si pjesë e dialogut të vazhdushëm të OAK-ës dhe Institutit Gjyqësor të Kosovës (IGJK) dhe pjesëmarrsit e tjerë të sektorit të drejtësisë, NCSC mundësoj certifikimin e parë të trajnerëve që u mbajtë për Qendrën Trajnuese të OAK-ës. Kjo ishte arritja më e madhe në procesin që filloj me zhvillimin e Planin e punës së Qendrës trajnuese të OAK-ës për vitin 2013. Trjanimi u mbajt nga Drejtori i IGJK-ës, z. Lavdim Krasniqi dhe Prokurori Special z. Besim Kelmendi. Si rezultat i këtij trajnimi, pjesëmarrësit tani do të kenë mundësinë të shfrytëzojn Manualin e trajnimin të OAK-ës dhe me këtë do të kontribohet të rritet niveli i kualitetit dhe standartizimit të dhënies së trajnimit të anëtarëve të OAK-ës si pjesë e programit të AVLO-ës.