usaid logo usaid logo

Ministrastvo pravde potpisalo Memorandum o razumevanju za osnivanje Notarstva

23 Septembra, 2010, USAID je podržao potpisivanje memoranduma o razumevanju (MOR) između Ministratstva pravde i Instituta des Hautes Etudes Notariales – Institut za Napredne studije Notara (IHN),a koji se odnosi na osnivanje službe Notara na Kosovu.Direktor Švajcarske kancelarije za saradnju na Kosovu,Samuel Waelty, i Donna Stauffer, USAID Direktor za Euroazijske poslove, bila je svedok potpisivanja Memoranduma između predstavnika IHN, Roland Niklaus, Ministrstvo Pravde, Haki Demolli, u prisustvu velikog broja medija.Nakon potpisivanja Memoranduma i govora, Ministar pravde Demoli, i IHN Ekspert Notarstva, Michel Merlotti, odgovorili su na pitanja medija o izboru notara i procesu imenovanja,o roku za uspostavljanje sistema notara, kao i koristi koju će sistem obezbediti za efikasnost pravosudnog sistema na Kosovu.

Javno potpisivanje Memoranduma je prvi korak da se informišu pravni stručnjaci i javnost o sistemu notara. U bliskoj budućnosti, notari će biti odgovorni za procedure sertifikacije dokumenta i administrativne mere koje su prethodno sprovedene kroz sudove. Notari će takođe biti odgovorni za izradu nacrta transakcije nepokretne i pokretne imovine , kao i dokumenta o nasleđu.

Poboljšanje kvaliteta pravnih usluga i jačanje institucija sektora pravde koji služe za potrebe građana su ključni ciljevi USAID na Kosovu. Od 2008, USAID-ov Program Podrške Pravosuđu sarađivao je sa Ministarstvom Pravde i Švajcarskim partnerima da bi pomogao osnivanje službe notara, kao i da bi se omogućio prenos ne-sudskih funkcija iz sudova na nezavisne stručnjake čiji će rad omogućiti sudovima da se usredsrede na krivične , građanske i privredne predmete.Ministarstvo pravde, u saradnji sa Švajcarskim i Američkim partnerima, radi na uspostavljanju regulatornog okvira za sistem notara kako bi se osiguralo da nova profesija je visoko regulisana, transparentna i odgovorna. USAID je obezbedio tehničku pomoć u izradi podzakonskih akata navodeći funkcije Komore Notara, procedure za izbor notara, imenovanja i disciplinu.

USAID-Program Podrške Pravosuđu je troipogodišnji program realizovan od strane Nacionalnog Centra za Državne sudove.

Fotografisano (s leva na desno): Dona Stauffer, USAID, Rolanda Niklaus, Institut za Napredne studije Notara, Haki Demoli, Ministarstvo Pravde, Samuel Waelty , Švicarska kancelarija za saradnju.