usaid logo usaid logo

Savet Kosova saziva Radnu grupa za Nacionalnu strategiju za smanjenje zaostataka predmeta

16 septembra, Sudski Savet Kosova sazvao je radnu grupu da bi razvijo strategiju za rešavanje zaostalih predmeta u redovnim sudovima.Radna grupa je osnovana u avgustu odlukom Predsedavajućeg SSK, Sudije Enver Peci, kao odgovor na probleme identifikovane od strane Evropske komisije o napredku na Kosovu i podeljena među sudijama, međunarodnim posmatračima i medijima.Na osnivačkoj sednici radne grupe,sudija Peci je članovima radne grupe naglasio važnost i hitnost istog.Smanjenje zaostalih i dugorčnih efektivnih toka predmeta je prioritet za SSK za ponovno imenovanje pravosuđa. U skladu sa ciljem 5 od 2007-2012 Strateškog plana SSK za pravosuđe.Nacionalna strategija za smanjenje nagomilanosti predmeta potencira na krivične,građanske i izvršne zaostale predmete.

Radna grupa imenovala je predsednika Vrhovnog suda, Fejzullah Hasani, kao predsedavajućeg i nastavila sa pregledavanjem detaljnih informacija o nagomilanosti predmeta količini i starosti,prepreke blagovremenog procesiranja i rešavanja,uspeha i planiranih inicijativa za rešavanje tih prepreka. U narednim nedeljama,članovi radne grupe će se sastati u tematske podgrupe da bi razvili predloge za kratkoročne i dugoročne aktivnosti koje se mogu primeniti i na lokalnom kao i nivou suda u oblastima civilnog spornog predmeta,krivičnih predmeta i izvršenja sudskih presuda.Privremeni izveštaj se očekuje 5 ili oko 5 oktobra.

Članstvo Radne grupe

Krivični
Fejzullah Hasani (Predsednik Vrhovnog suda)
Salih Mekaj (Predsednik Okružnog suda Peć)
Zyhdi Haziri (Sudija Gnjilanskog Okružnog suda)
Zehra Vërbovci (Mitrovica Sudija Opštinskog suda)

Građanski
Ymer Hoxha (Predsednik Okružnog suda Prizren)
Makifete Saliuka (Pristina Sudija Opštinskog suda)
Ragip Kadriu (Mitrovica Sudija Opštinskog suda)

Izvršni
Enver Peci (SSS Predsedavajući)
Murat Paçarada (Administrator privrednog suda)
Isa Shala (predhodni izvršni službenik Opštinskog suda Srbica)

Nagomilanost u odnosu prema nerešenim predmetima (objašnjenje)

Nagomilanost je često pogrešno prezentovan kao broj predmeta koji su u toku pred sudovima.Nerešeni predmeti obuhvataju sve predmete koji su nerešeni. “Nagomilanost nerešenih predmeta” je definisan kao predmeti koji su u toku suđenja ili čekaju na rešavanje duže nego definisano vremnskim standardom za procesiranje predmeta.Analiza podataka održavana od strane Sekretarijata Sudskog Saveta Kosova ukazuje na to da jedna polovina do dve trećine od 200,000 predmeta trenutno čeka u redovnim sudovima akoji se trebaju razmotriti kao zaostatak. Redovni sudovi uključuju Vrhovni sud,Privredni sud,Okružne I Opštinske sudove.