usaid logo usaid logo

Konzorcijum Model Sudova napravio je neprimereni napredak ka efikasnijem radu suda na Kosovu

Rukovodstvo Model sudova sastaje se svakih šest do osam nedelja kao i Konzorcijum Model sudova kako bi razgovarali o izazovima i uspesima u reformama za poboljšanje rada suda. Svi Model sudovi su prisutni na svim sastancima. Osoblje Sekretarijata Sudskog Saveta Kosova takođe učestvuje.

Sudski Savet Kosova prestao je da funkcioniše od Januara do Avgusta 2009. Pre toga, Savet se borio da ispuni svoj kvorum dovodio do paralize u donošenju odluka za većinu u 2008. U nedostatku efikasnog upravnog tela koje vodi pravosuđe, Konzorcijum Model sudova je preduzeo smele korake za reformu zastarele prakse i neefikasnih procesa.

Na četvrtom sastanku 6. Novembra 2008, Konzorcijum je usvojio novi , funkcionalnih opisa posla za Predsednike sudova i sudske Administratore. Opis poslova definišu odgovornosti obe pozicije i obrise jasnih linije autoriteta. Opisa poslova su polazište za kompletnu reorganizaciju administrativnog i pomoćnog osoblja, koje je kulminiralo usvajanjem novog grafikone organizacionih modela u svim Model sudovima. Implementacija novih opisa poslova i administrativne strukture je dalje razmatrana na sastanku osmog Konzorcijuma 28. Aprila 2009.

Na svom šestom sastanku 27. Januara, 2009, Konzorcijum je odobrio transfer Centralne Kancelarija za Upravljanje Predmetima u kojoj će svi predmeti čuvati. Ovaj sastanak konstituiše malu radnu grupu koja se sastaje kako bi razvila specifikacije za police i omote spisa. Novi omoti spisa su dizajnirani i nabavljeni. Transfer je u toku za sedam Modela sudova.

Dodatni uspesi uključuju i odobrenje opisa posla koji se odnosi na mesto Koordinatora Javnog Informisanje, rasprave o zaostatku predmeta i merama rada, kao i preporuka za kreiranje radne grupe etike pod okriljem KPS Sekretarijata za nacrt Kodeksa Ponašanja za sudsko osoblje.