usaid logo usaid logo

Konzorcijum Model Sudova Recenzirao je dostignuća u 2007-2012 Strateškog Plana Sudskog Saveta Kosova

Konzorcijum Model Sudova održao je svoj četrnaesti sastanak u utorak, maj 25, 2010 u Prištini. Dr Dr. José Garzon, direktor USAID /kancelarija za demokratiju i upravljanje na Kosovu, pohvalio je Konzorcijum Model sudova na njihovom doprinosu u kosovskom sudstvu od osnivanja programa u 2007 i neumornog rada ispitivanja i usvajanja najboljih praksi sudske administracije da bi se poboljšala efikasnost, transparentnost i pristup sudu za građane Kosova.

Na sastanku je bila prilika da se prikaže slika o kolektivnom dostignuću model sudova u postizanju ciljeva postavljenih u 2007-2012 Strateškog Plana Sudskog Saveta Kosova za pravosuđe. Sa pravosudnim reizborima koji su u procesu i pojave novog rukovodstva u sudstvu, reforme razvijen i implementirane od strane Model Sudova će omogućiti kontinuirani napredak ka organizaciji sudova, stručnog I bolje obučenog osoblja,kao i sudske usluge koje zadovoljavaju najviše standarde u pristupu i kvalitetu.

USAID-ov Program za Podršku Pravosuđu predstavio je dostignuća kao i oblasti slabosti pod Strateškim Planom i pozvao Model sudova da dostave preporuke i predloge za kontinuirani napredak i buduće prioritete do 25. juna. Preporuke Konzorcijuma Model sudova će zatim biti dostavljene Sudskom Savetu Kosova na razmatranje. Administrator Privrednog suda Murat Paçarada primetio da sa Programom Model Sudova brojne reforme su sprovedene, ali najveći uspeh su psihološke promene kod sudija i zaposlenih u sudu. Predsednik Opštinskog suda u Uroševcu Rifat Abdullahu podstiče na izgradnji još više akcionig planova i dostignuća.

Aktivnosti koje su doprinele postizanju ciljeva u okviru Strateškog plana su:

  • Razvoj Priručnika o upravljanju sudom— priručnik je proizvod dvogodišnjeg rada Model sudova ka restrukturiranju svojih administrativnih i operativnih podrška. Priručnik je usvojen od strane Sudskog Saveta Kosova 22. aprila 2010, a sada se primenjuje u svim sudovima na Kosovu.
  • Razvoj etičkog kodeksa za zaposlene suda-Etički kodeks će biti usvojen od strane Sudskog Saveta Kosova u junu.
  • Razvoj web stranica Model sudova, pripremljen uz podršku USAID-ovog Programa za Podršku Pravosuđu, biće lansiran u junu.

Na kraju sastanka, Konzorcijum je razgovarao o pokretanju bojanke Da učimo o zakonu 1. juna, Međunarodnog dana deteta, u koordinaciji sa otvaranjem renoviranog Model Suda Prizrenu.