usaid logo usaid logo

Standarti

 • April 29. 2011Prema standardima - Model Sudovi u Slikama 2008 - 2011

  Inicijativa Model Sudova je uspostavljen uz podršku Sudskog Saveta Kosova kako bi se planirala i testirala reforma u upravi sudovima za unapredenje profesionalizma, transparencije, i odgovornosti sudskih operacija.

  Novi artikal
 • Novembar 19. 2010Nacionalna Strategija za smanjenje starih predmeta

  Na osnovu Zakona Br. 03/L-122 o Preivremenom Sastavu Sudskog Saveta Kosova i Uredbe UNMIK-a 2005,52 o Osnivanju Sudskog Saveta Kosova, i Osnivajuci se Strateški Plan Sudksog Saveta Kosova o Kosovskom Pravosu8u za...

  Novi artikal
 • Novembar 11. 2010Pravilnik o ponašanju osoblja u kancelarijama tužilaštva Republike Kosovo

  Ovaj dokument je izrađen uz pomoć Agencije za međunarodni razvoj SAD-a (USAID) Programa podrške pravosuđu Kosova, sproveden po ugovoru Nacionalnog centra za državne sudove.

  Novi artikal
 • Decembar 14. 2009Činjenice o programu suda model

  Na osnovu Aktivnosti za reformu pravosudnog sistema Kosova, USAID je izveo nekoliko pilot projekata u sektorima kao što su audio snimanje, smanjenje odlaganja sudskih predmeta i vođenje zapisnika.

  Novi artikal
 • Septembar 30. 2007Standardi za poboljšanje sudova

  Priloženi dokument je o Standardima za poboljšanje sudova (SPS), okviru za sprovođenje Programa model sudova (PMS) na Kosovu. Standardi za poboljšanje sudova su pripremljene na osnovu ključnih...

  Novi artikal